22/02/20  Phòng GD&ĐT  1023
Toàn ngành có 540 cơ sở giáo dục, đến nay tất cả các cơ sở giáo dục đã thực hiện tổng dọn vệ sinh toàn trường và lau chùi bàn ghế, phòng học, đồ chơi trẻ em,..bằng xà phòng sát khuẩn, chất khử trùng do các Trung tâm Y tế địa phương cung cấp.
 12/04/19  Tin tức từ Phòng  125
Tuyên truyền quý II/2019
 19/03/19  Tin tức từ Phòng  98
ThUc hiqn Th6ng tu sd 3ll20l7lTT-BGDDT ngiry 181.1212018 cta BQ Girio dqc vd Ddo t4o v6 viQc hudng ddn thqc hiQn c6ng t6c tu vAn t6m ly cho hgc sinh trong trudng ph6 th6ng; Thgc hiQn Th6ng brlo si5 Oggffe-Ofil(H ngdy 04 thang 12 ndm 2018 cria Trucrng D4i hgc Khrinh Hda vO vigc th6ng b6o vi6t Uai ...
 17/11/18  Tin tức từ Phòng  173
GÓP Ý DỰ THẢO LUẬN  GIÁO DỤC SỬA ĐỔI
 15/11/18  Tin của trường  104
Luật tố cáo năm 2018