A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v tri6n khai vi6t bei tham gia hQi th6o khoa hgc *Tam li hgc cludng - Thgc trqng vd giai phrip"

ThUc hiqn Th6ng tu sd 3ll20l7lTT-BGDDT ngiry 181.1212018 cta BQ Girio dqc vd Ddo t4o v6 viQc hudng ddn thqc hiQn c6ng t6c tu vAn t6m ly cho hgc sinh trong trudng ph6 th6ng; Thgc hiQn Th6ng brlo si5 Oggffe-Ofil(H ngdy 04 thang 12 ndm 2018 cria Trucrng D4i hgc Khrinh Hda vO vigc th6ng b6o vi6t Uai tham gia hQi thdo khoa hgc "TAm lf hgc dudng - Thgc tr4ng vir gi6i ph6p";

ThUc hiqn Th6ng tu sd 3ll20l7lTT-BGDDT ngiry 181.1212018 cta BQ Girio dqc vd Ddo t4o v6 viQc hudng ddn thqc hiQn c6ng t6c tu vAn t6m ly cho hgc sinh trong trudng ph6 th6ng; Thgc hiQn Th6ng brlo si5 Oggffe-Ofil(H ngdy 04 thang 12 ndm 2018 cria Trucrng D4i hgc Khrinh Hda vO vigc th6ng b6o vi6t Uai tham gia hQi thdo khoa hgc "TAm lf hgc dudng - Thgc tr4ng vir gi6i ph6p";


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan