A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v (. VBDT) t6 chtic tham gia Cu6c thi " TuOi tre hgc t{p vd ldm theo tu tuong. d4o duc, phong c6ch H6 Chi Minh" năm 2018

Thgc hiQn C6ng vdn s6 447ISGDDT- CTTT ngdy 1213/2018 cta Siv GD&DT Khdnh Hoa vd vi6c t6 chr?c tham gia Cu$c thi " Tu6i tre hoc tap vd lim theo tu tuorrg. d4o duc, phong ciich H6 Chi Minh" nim 2018, Nhim titip tUc dAy manh viQc hqc t{p vd ldm theo tu tudng, d4o dtc, phong c6ch H6 Chi Minh theo Chi thi s6 05-CT/TW ngdy 151512016 cria B0 Chinh tri kh6a XII; ph6 biiin tuy€n truy6n vd chrl quydn bi€n, hni deo Viet Nam; g6p phdn t6n vinh c6c t6m guong ti€u bi6u trong hgc tfp vd lim theo tu tu&ng, d4o dtc, phong crich Hd Chi Minh; guong di6n hinh ti6n ti5n, nguoi tlit vigc ttit, c6 nhdn d6i moi, s6ng tao thi6t thuc, higu quA trong day vd hgc, Phdng GD&DT Van Ninh dd nghi c6c trudng tryc thuQc thgc hi€n mQt s6 nQi dung, cu th6 nhu sau: 

1. T6 chric tri6n Hmi CuQc thi "Tu6i tre hgc t6p vd ldrn theo tu tumg, il4o dric, phong c6ch HO Chi Minh"

3. Thd le cuQc thi: Thsc hiQn theo Quyiit dinh s6 704/QD-BGDDT ngdy O7l3l2}l8 cua BQ GDDT vd viQc Th6 lQ CuQc thi "Tu6i ft6 hqc t6p vd ldm theo tu tudng, clqo tt?c, phong c6ch H6 Chi Minh" nlm 2018 (d{nh kim). o6 Cu0c thi


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan