A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬN GIÁO DỤC(SỬA ĐỔI)

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬN  GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

1. T6 chric l6y y ki6n dg thAo Luft Girio dpc (srla d6i). 2. Edi tuqng !6y f ki6n bao gdm: crin bQ quAn lj, gi6o vi€n, d4i diQn cha mg hgc sinh vir ngudi hgc (d6i vdi THCS). 3. Hinh thuc g6p y: g6p y t4rc ti6p vdo du th6o Luat ve th6ng qua PhiiSu h6i f kitln. .4. Bdng tdng hqp f ki6n g6p j (t6ng hqp chung vd t6ng hqp theo phi6u h6i y ki6n) gui v6 Phdng GD&DT V4n Ninh chim nh6t ld ngiry 2311112018 (ri€ng frle word grii vd dia chi: htthang.vn@khanhhoa.edu.vn vd phduy.vn@khanhhoa.edu.vn) d0 t6ng hqp b6o c6o Sd GD&DT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan