A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 của Bộ giáo dục và đào tạo

Căn cứ Nghị quyết s 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tchức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư s 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tchức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TTBGDĐT ngày 22/12/2017;

Xét các biên bản thm định của Hội đồng Quốc gia thm định sách giáo khoa lớp 2;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph
(để b/c);
- V
ăn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Phó Th
ng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính ph
(để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (đ
b/c);
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan